REGULAMIN

1. DEFINICJE

1. Właścicielem Serwisu w rozumieniu poniższego regulaminu jest Taurus Wojciech Wojciak, ul. Obornicka 292A Poznań

2. Pod hasłem Serwis rozumie się wszystkie podstrony, informacje oraz zdjęcia, filmy i muzykę będące integralną częścią strony http://www.taurusrent.pl, w dalszej części regulaminu nazywaną Serwisem.

3. Użytkownikiem strony jest każda osoba korzystająca z publicznej sieci Internet, która w danym czasie korzysta z tego Serwisu.

 

2. PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu internetowego taurusRENT znajdującego się pod adresem internetowym www.taurusrent.pl.

2. Każda osoba przystępująca do korzystania z niniejszego Serwisu internetowego tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

3. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości niniejszego Serwisu w każdym czasie bez konieczności wcześniejszego powiadomienia użytkowników.

 

3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

1. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich.

2. Każdy Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.

 

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik korzysta z wszelkich informacji dostępnych w niniejszym serwisie na własne ryzyko i odpowiedzialność.

2. Korzystanie z Serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z polskiego prawa oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania odnoszących się do wszystkich użytkowników Internetu, które mają na celu ochronę ich interesów oraz interesów osób trzecich.

3. Odpowiedzialność za wykorzystanie informacji zawartych w Serwisie oraz podjęte na ich podstawie decyzje spoczywają wyłącznie na użytkowniku.

4. Wszelkie roszczenia skierowane w kierunku Serwisu, a związane z zachowaniem Użytkownika, które jest niezgodne z niniejszym regulaminem, bądź w inny sposób zabronione i/lub wyrządzające komukolwiek szkodę bądź krzywdę, Użytkownik zobowiązuje się pokryć wszelkie straty, szkody oraz zaspokoić roszczenia osób trzecich także te dochodzone przed sądem.

 

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU

1. Serwis nie jest odpowiedzialny za zawartość i/lub treść stron internetowych połączonych z niniejszą witryną za pomocą odsyłaczy (linków) do lub z Serwisu. Łączenie się z innymi witrynami lub stronami spoza tej witryny odbywa się całkowicie na własne ryzyko użytkownika. Serwis nie udziela żadnych gwarancji, bezpośrednich ani dorozumianych, odnośnie dokładności, ważności, legalności i innych cech wszelkich materiałów i informacji zawartych w witrynach osób trzecich.

2. W przypadku otrzymania uzasadnionych, w ocenie Serwisu bądź Właściciela, informacji, iż w Serwisie dochodzi do naruszenia prawa, interesów i/lub dobra osób trzecich (pod uwagę brane będą zarówno w treści jak i materiały) wymienione wyżej Podmioty podejmą działania mające na celu przywrócenia  stanu zgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

3. Serwis nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem oprogramowania komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do niniejszego serwisu, korzystania z niego lub przeglądania jego stron bądź z pobrania z tej witryny jakichkolwiek materiałów.

4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z jakichkolwiek zdarzeń, które pozostają poza kontrolą Serwisu.

 

6. PRAWA AUTORSKIE

1. Korzystanie z materiałów opublikowanych w serwisie ZAKSA w celu innym niż do użytku osobistego a więc do kopiowania, powielania, wykorzystywania w innych publikacjach w całości lub w części odbywa się na ogólnych zasadach prawa prasowego i autorskiego.

2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe, firmowe które występują na witrynie ZAKSA podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

3. W przypadku wyrządzania szkody z powodu naruszenia którejkolwiek z powyższych zasad przez użytkownika, będzie on zobowiązany naprawienia szkody ZAKSA na zasadach ogólnych.